Make your own free website on Tripod.com
Trang Chủ Đào Tạo Tuyển Sinh Diễn Đàn
    Tổng Quan Giới Thiệu
    Tổ Chức Nhân Sự
    Đào Tạo
    Quyền Lợi & Nghĩa Vụ
    Thời Khoá Biểu
    Tra Cứu Điểm
    Liên Kết Đào Tạo
    Giáo Án Điện Tử
    Thành Tích
    Thư Viện
 
 
 

       Liên Kết Website

Hãy Nhập Cụm Từ Tìm Kiếm

( Fonts Unicode)

 

 

THÔNG TIN WEBSITE

Lượt truy cập

Truy cập hôm nay

  Ban Giám Hiệu

  Nhiệm vụ của Hiệu Trưởng:

  • Hiệu trưởng là người đứng đầu nhà trường, chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động của nhà trường.

  Nhiệm vụ của Phó Hiệu Trưởng:

  • Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu Trưởng quản lý, điều hành một số mặt công tác do Hiệu Trưởng phân công, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu Trưởng về các mặt công tác đó.

  Nhiệm Vụ Của Các Hội Dồng Tư Vấn

 • Hội đồng đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu Trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường về giáo dục và đào tạo.

 • Các hội đồng tư vấn khác do Hiệu Trưởng quyết định thành lập, có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu Trưởng những vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động của nhà trường, các thành viên, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của từng hội đồng do Hiệu Trưởng quy định.

  Chức Năng - Nhiệm Vụ Của Phòng Đào Tạo

  Phòng Đào Tạo giúp Hiệu Trưởng trong coi việc:

  • Định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, giáo dục, xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu, giáo trình môn học, tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, thi đua khen thưởng và xử lý học sinh vi phạm trong hoạt động đào tạo.

  • Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục học sinh, tổ chức quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, các hoạt động về giảng dạy, học tập, tổng hợp, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đào tạo, thống kê, báo cáo các vấn đề về giáo giục, đào tạo theo qui định của cơ quan quản lý cấp trên và Hiệu Trưởng.

  Chức Năng - Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Tổng Hợp

 • Phòng Hành Chính - Tổng  Hợp là một bộ phận giúp việc, có chức năng giải quyết những vấn đề sự vụ và giấy tờ phục vụ cho hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

 • Thực hiện công tác tổ chức và quản lý nhân sự.

  Chức Năng - Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Thiết Bị, Sản Xuất Và Dịch Vụ

 • Bảo đảm phục vụ cho các hoạt động của lãnh đạo, các bộ phân chức năng, nghiệp vụ của trường về mặt vật chất kỹ thuật.

 • Lập kế hoạch mua sắm, bảo trì sửa chữa các thiết bị, đồ dùng cần thiết, bảo quản các phương tiện dụng cụ phục vụ cho nhu cầu làm việc và học tập của nhà trường.

 • Tham mưu cho lãnh đạo tổ chức các hoạt động sản xuất và dịch vụ ở qui mô vừa và nhỏ, gắn với thực hành nhằm hổ trợ cho hoạt động dạy nghề và giải quyết việc làm.

  Chức Năng - Nhiệm Vụ Của Phòng Tài Vụ

 • Xây dựng kế hoạch thu, chi tài chính, sử dụng và điều tiết các nguồn thu một cách hợp lý và hiệu quả trong khuôn khổ pháp luật quy định.

 • Thực hiện đúng các qui định của nhà nước trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và phát sinh từ trong hoạt động của nhà trường.

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẾN TRE

CSI: 59A1 - Đại Lộ Đồng Khởi - P. Phú Khương - Tx. Bến Tre

CSII: 94 - Hùng Vương - P. 2 - Tx. Bến Tre

Điện Thoại: (075) 822854 - 817080           Email: daynghebentre.vnn.vn